Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

pani-liskowa
5810 9b39 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate

March 26 2015

pani-liskowa
4742 d388

February 02 2015

pani-liskowa
Reposted fromlaluna laluna
pani-liskowa
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve viainvincible invincible
pani-liskowa
0512 3100
Reposted fromscorpix scorpix viamiktoria miktoria
7317 b405 500
6146 61d3
Reposted fromnosmile nosmile viainvincible invincible
pani-liskowa
9731 5db0
Reposted fromnat88 nat88 viainvincible invincible
pani-liskowa
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viatwice twice

December 27 2014

pani-liskowa
Noramr | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
5482 be28
Reposted fromdusielecc dusielecc viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
pani-liskowa
7614 7e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
3011 d50f 500
pani-liskowa
6112 5740 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść - wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
0857 fa1a
Reposted fromAnneBonny AnneBonny viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
4604 ff07 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
4443 8940
Reposted fromkokosowas kokosowas viatulipanowa tulipanowa
pani-liskowa
4321 32e6
Reposted fromkateistrue kateistrue viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl